Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE LA RESIDÈNCIA REINA DE LA PAU

WWW.REINADELAPAU.COM i WWW.REINADELAPAU.ORG

Casa Bellafila-Actividades Apostólicas de les Dominiques de la Presentació (D'ara endavant EL PROPIETARI) amb NIF R0800777E al C/ Bellafila, 4 - 08002 Barcelona - Espanya i amb domicili a l'efecte de notificacions a C/ Bellafila, 4 - 08002 Barcelona - Espanya posa a disposició en el seu lloc web www.reinadelapau.com i www.reinadelapau.org determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s'exposen a l'USUARI en el lloc web www.reinadelapau.com i www.reinadelapau.org en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet i es trobi plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar a tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web DEL PROPIETARI no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix el següent:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre a qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals -veure clàusula cinquena-.

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en www.reinadelapau.com i www.reinadelapau.org. A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a la disposició de l'usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d'ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, Germanes Dominiques de la Presentació col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

El lloc web DEL PROPIETARI - els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés DEL PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l'USUARI que afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Madrid renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SEXTA.- CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part DEL PROPIETARI.

SETENA.- REGISTRE D'ENTITATS RELIGIOSES

Per a l'exercici de la seva activitat, el propietari compta amb autorització administrativa prèvia tipus Registre d'Entitats Religioses de Ministeri de Justícia, amb el nom de Dominiques de la Presentació - Província d'Espanya, i número de registre 1608-ES/B amb data de resolució 17 de gener de 1995.