Política de privacitat

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR I INFORMACIÓ GENERAL

Titular: CASA BELLAFILA - ACTIVIDADES APOSTÓLICAS (DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN-R0800065E), (d'ara endavant, “EL PROPIETARI”).
Domicili social: Calle Bellafila, 4 - 08002 Barcelona - Espanya.
CIF: R0800777E.
Registre Públic, número d'inscripció: 011665 - Antic: 1608-/0-ES/B.
E-mail: reinadelapau@reinadelapau.com


INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, “RGPD”), i qualsevol altra normativa de desenvolupament, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la navegació a la pàgina web del PROPIETARI siguin tractades pel Titular de la mateixa de conformitat amb les finalitats indicades a continuació en la present Política de Privacitat.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis disposats en el lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.
Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament no podran atendre's les sol·licituds dels usuaris.

QUINA INFORMACIÓ I DADES PERSONALS RECAPTEM?

- Nom.
- E-mail.
- Telèfon de contacte.

En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint al PROPIETARI de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, EL PROPIETARI podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

AMB QUINES FINALITATS SOL·LICITEM LA SEVA INFORMACIÓ?

Les dades personals que tractem a través de la pàgina web del PROPIETARI seran utilitzades per a les següents finalitats:
- Donar resposta a les consultes rebudes mitjançant formulari de contacte.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

El tractament de les seves dades es formalitza mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat.
Les dades tractades seran conservats durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides, això és, la sol·licitud d'informació i, amb posterioritat, fins a la prescripció de les eventuals responsabilitats derivades. No obstant això, l'usuari podrà revocar a qualsevol moment el seu consentiment, en els supòsits assenyalats, si ben això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

Li informem que EL PROPIETARI no comunicarà les dades personals a tercers, excepte obligació legal.
Li informem que EL PROPIETARI recull la informació dels usuaris en el formulari relatiu a Estades Curtes a través de la tecnologia del lloc web (speedybooker.com). Polítiques de privacitat de SpeedyBooker.

VERACITAT DE LES DADES

L'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l'usuari responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al PROPIETARI per a les finalitats assenyalades.

EXERCICI DE DRETS

L'usuari pot enviar un escrit al PROPIETARI a l'adreça indicada en l'encapçalat de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça [reinadelapau@reinadelapau.com], adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, a qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:
- Revocar els consentiments atorgats.
- Obtenir informació sobre si EL PROPIETARI està tractant dades personals que concerneixen a l'usuari o no.
- Accedir a les seves dades personals.
- Rectificar dades inexactes o incompletes.
- Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
- Obtenir del PROPIETARI la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
- Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'Usuari en aquells casos previstos en la normativa.
- Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, quan l'interessat consideri que EL PROPIETARI hagi vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment, li informem que EL PROPIETARI tractarà les seves dades a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a les quals estan exposades.